နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အခြေအနေ

Body

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အခြေအနေ