ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အမှတ်စဉ် (၁၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်

Body

ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အမှတ်စဉ် (၁၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်