တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်များ စတင်ဖွင့်လှစ်မှု ဓာတ်ပုံမြင်ကွင်း

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များ၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များ၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ဒီဂရီကောလိပ်များ၊ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊ ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်တို့ကို နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိရာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ လေ့လာသင်ယူ နေကြသည့် မြင်ကွင်းများကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
စာတည်းအဖွဲ့
 

Post Paragraph