ဧည့်ကြိုသင်တန်း၊ အိပ်ခန်းဆောင်သင်တန်း၊ အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းများ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

Title English
OPENED TRAINING COURSES FOR HOTEL SERVICING
Image
Body

ဧည့်ကြိုသင်တန်း၊ အိပ်ခန်းဆောင်သင်တန်း၊ အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းများ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ