ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အမှတ်စဉ် (၁၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်

Title English
LT. GENERAL YE AUNG, UNION MINISTER FOR BORDER AFFAIRS ATTENDED CLOSING CEREMONY OF TRAINING COURSE NO. 13 FOR 2017-2018 SCHOOL YEAR IN NATIONALITIES YOUTH RESOURCE DEVELOPMENT DEGREE COLLEGES IN SAGAING
Image
Body

ဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အမှတ်စဉ် (၁၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်