နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန နယ်စပ်ပတ်လမ်းများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် လမ်းပိုင်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူများ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သာမက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်လည်း ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာ ပြောင်းလဲတိုးတက်စေရေးအတွက် အဓိက ကျသည့် နယ်စပ်လမ်းပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် လမ်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ တိုးတက်စေရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမှာ မိမိတို့ဌာနအနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နီးကပ်လျက်ရှိသည့် နယ်စပ်ဒေသများတွင် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိစေရေးအတွက် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ပြည်နယ်/တိုင်းအလိုက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့ စေရန် နယ်စပ်လမ်းကြောင်းများနှင့် ဆက်စပ်၍ ဦးစီးဌာန ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှ ယခုချိန်ထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လမ်းလုပ်ငန်းများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

စဉ

လုပ်ငန်းအမည

လမ်းမိုင်

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

မှတ်ချက

 

ကချင်ပြည်နယ

၁။

မဂွေဇ - ခေါင်လန်ဖူးလမ်း ၆၅/၄ မိုငမြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၆၅/၄

၂၀၁၆-၂၀၂၂

 

၂။

မဂွေဇ - ခေါင်လန်ဖူးလမ်း ၆၅/၀ မိုင ကျောက်လမ်း ခင်းခြင်း

၄၉/၀

၂၀၁၆-၂၀၂၂

 

၃။

မဂွေဇ - ခေါင်လန်ဖူး - ညီတားဒီ ဆိုင်ကယ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၅၅/၀

၁၉၉၅-၁၉၉၆

 

၄။

ရှိန်းခေါင - ဇီးထန် ၂၂/၀ မိုငမြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၁၀/၀

၂၀၁၅-၂၀၂၀

 

၅။

ဖီမော - ကန်းဖန့် - လန်ဆယမြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၇၈/၀

၂၀၀၉ - ၂၀၁၀

 

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း နယ်စပ်ပတ်လမ်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ခေါင်လန်ဖူး-ညီတား-ဇီးထန်-ရှိန်းခေါင်လမ်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု တည်နေရာပြမြေပုံ 

myanmar map

 

စဉ်

လုပ်ငန်းအမည

လမ်းမိုင်

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

မှတ်ချက

 

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)

၁။

လင်းခေးမြို့နယ်၊ ဟိုမိန်း- နားမွန်းလုံ- မယ်အော-နမ့်စဲ-ဘီပီ ၂၆ အထိ ၂၆/၄ မိုငကျောက်လမ်း ခင်းခြင်း

၆/၀

၂၀၁၄ - ၂၀၁၅

 

၂။

လင်းခေးမြို့နယ်၊ ဟိုမိန်း- နားမွန်းလုံ- မယ်အော-နမ့်စဲ-ဘီပီ ၂၆ အထိ ၂၆/၄ မိုငကျောက်လမ်း ခင်းခြင်း

၆/၀

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆

 

၃။

လင်းခေးမြို့နယ်၊ ဟိုမိန်း- နားမွန်းလုံ- မယ်အော-နမ့်စဲ-ဘီပီ ၂၆ အထိ ၂၆/၄ မိုငကျောက်လမ်း ခင်းခြင်း

၄/၀

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇

 

၄။

လင်းခေးမြို့နယ်၊ ဟိုမိန်း- နားမွန်းလုံ- မယ်အော-နမ့်စဲ-ဘီပီ ၂၆ အထိ ၂၆/၄ မိုငကျောက်လမ်း ခင်းခြင်း

၁/၄

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉

 

၅။

လင်းခေးမြို့နယ်၊ ဟိုမိန်း- နားမွန်းလုံ- မယ်အော-နမ့်စဲ-ဘီပီ ၂၆ အထိ ၂၆/၄ မိုငကျောက်လမ်း ခင်းခြင်း

၁/၄

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀

 

၆။

လင်းခေးမြို့နယ်၊ ဟိုမိန်း- နားမွန်းလုံ- မယ်အော-နမ့်စဲ-ဘီပီ ၂၆ အထိ ၂၆/၄ မိုငမြေလမ်း တာချဲ့ခြင်း

၉/၀

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂

 

 

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)

 

 

 

၁။

တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ မုန်းလိုက်- ပါလျှိုးလမ်း မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း

၃၂/၀

၂၀၁၁-၂၀၁၂

 

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ နယ်စပ်ပတ်လမ်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ မုန်းလိုက်- ပါလျှိုးလမ်း ၃၂/၀ မိုင် လမ်းဖောက်လုပ်ပြီးစီးမှု တည်နေရာပြမြေပုံ

myanmar map

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) လင်းခေးခရိုင်၊ ဟိုမိန်း-နားမွန်းလုံ-မယ်အော-နမ့်စဲ BP-၂၆ ထိ ၂၆/၄ မိုင် လမ်းဖောက်လုပ်ပြီးစီးမှု တည်နေရာပြမြေပုံ

myanmar map

 

စဉ

လုပ်ငန်းအမည

လမ်းမိုင်

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

မှတ်ချက

 

ကယားပြည်နယ်

၁။

မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ဟိုဂျစ် - တောင်လှ ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်း ၁၀/၄ မိုင်အနက် ၅/ မိုင် မြေလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၅/၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉

 

၂။

မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ဟိုဂျစ် - ဟိုဖ - လယ်တော ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ၉/၀ မိုင်အနက် ၃/၆ မိုင် မြေလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း

၃/၆

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 

၃။

မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ဟိုဂျစ် - ဟိုဖ - လယ်တော ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ၉/၀ မိုင်အနက် ဗြုန်း‌ကျောက် ၄/၀ မိုင် ခင်းခြင်း

၉/၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 

၄။

မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ဟိုဂျစ် - တောင်လှ ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်း ၁၀/၄ မိုင်အနက် ကျန ၅/၄ မိုင် မြေလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၅/၄

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 

၅။

မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ဟိုဂျစ် - ဟိုဖ - လယ်တော ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်း ၉/၀မိုင်အနက် ၅/၀ မိုင် ဗြုန်းကျောက်ခင်းခြင်း

၅/၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

 

၆။

မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ဟိုဂျစ် - တောင်လှ ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်း ၁၀/၄ မိုင်အနက် ၃/၀ မိုင် ဗြုန်းကျောက်ခင်းခြင်း

၃/၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

 

၇။

မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ဟိုဂျစ် - တောင်လှ ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်း ၁၀/၄ မိုင်အနက် ဗြုန်း‌ကျောက် ၄/၀မိုင် ခင်းခြင်း

၄/၀

၂၀၂၁-၂၀၂၂

 

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကယားပြည်နယ် ဟိုဂျစ်-ဟိုဖ-လယ်တော နှင့် ဟိုဂျစ်-တောင်လှ ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းများဖောက်လုပ်ပြီးစီးမှု တည်နေရာပြမြေပုံ

myanmar map

 

စဉ

လုပ်ငန်းအမည

လမ်းမိုင်

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

မှတ်ချက

 

ကရင်ပြည်နယ်

၁။

သင်္ကန်းညီနောင - ဝှေ့ရှမ်းလမ်း ၃/၁ မိုင်တွငကျောက်လမ်း ၂/၀မိုင်၊ ကတ္တရာလမ်း ၁/၁ မိုင်နှင့် Box Culvert ၅ စင်းတည်ဆောက်ခြင်း

 

၁၉၉၇-၁၉၉၈

 

၂။

မြဝတီ - မယ်ထော်သလေး - ဖလူလမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၁၂/၆

၁၉၉၇-၂၀၀၈

 

၃။

ရွှေကုက္ကိုလ်-မဲပလဲလမ်း ၁၄/၁ မိုင

 

၂၀၀၅-၂၀၀၇

 

 

ရွှေကုက္ကိုလ်-မဲပလဲ ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၂/၄

၂၀၀၅-၂၀၀၇

 

 

ရွှေကုက္ကိုလ်-မဲပလဲ ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း

၁၂/၇

၂၀၀၅-၂၀၀၇

 

၄။

မက္ကသာ-ဘုရားသုံးဆူ ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၃/၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

 

၅။

ဘုရားသုံးဆူ - အေးချမ်းသာ ကျောက်လမ်း      ခင်းခြင်း

၃/၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

 

၆။

ကျိုက်ဒုံ - အဇင်း - ပိုင်ကလိုင - တောင်ကလေး ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၃၁/၀

၂၀၁၃-၂၀၂၀

 

၇။

ရွှေကုက္ကိုလ် - ထီးခိုတော - ရေကျော် - သက္ကရ -မော်ဖားသူ ၂၁/၇.၅ မိုင်တွင် မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၁၅/၀

၂၀၁၄-၂၀၂၁

 

၈။

ရွှေကုက္ကိုလ် - ထီးခိုတော - ရေကျော် - သက္ကရ -မော်ဖားသူ ၂၁/၇.၅ မိုင်တွင် ကျောက်လမ်းခင်း ခြင်း

၁၀/၀

၂၀၁၄-၂၀၂၁

 

၉။

ရွှေကုက္ကိုလ် - ထီးခိုတော - ရေကျော် - သက္ကရ -မော်ဖားသူ ၂၁/၇.၅ မိုင်တွင် ဂဝံကျောက်ရောမြေ လမ်းခင်းခြင်း

၁၉/၁

၂၀၁၄-၂၀၂၁

 

၁၀။

တာလေ-ရှိုးထလမ်း ၁၀/၀ မိုင် ဂဝံကျောက်ရော မြေသားလမ်းခင်းခြင်း

၁၀/၀

၂၀၁၄-၂၀၁၉

 

 

စဉ

လုပ်ငန်းအမည

လမ်းမိုင်

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

မှတ်ချက

၁၁။

စုကလိ-စခန်းသစ်-အဇင်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၁၀/၀

၂၀၁၄-၂၀၁၆

 

၁၂။

တောင်ကလေး - ဘုရားသုံးဆူလမ်း ၅၃/၀ မိုင် မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း

၂၄/၀

၂၀၁၅-၂၀၂၁

 

၁၃။

တောင်ကလေး - ဘုရားသုံးဆူလမ်း ၅၃/၀ မိုင် ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၁၃/၂

၂၀၁၅-၂၀၂၁

 

၁၄။

တာလေ-မော်ဖိုးကေလမ်း မြေသားလမ်းခင်းခြင်း

၇/၀

၂၀၁-၂၀၂၁

 

၁၅။

ဝေါလေ-ကနဲလေးမြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း

၈/၃

၂၀၁၆-၂၀၁၈

 

၁၆။

တာလေ - ကားထ - မဲလလမ်း ၁၃/၀မိုင် မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၅/၂

၂၀၁-၂၀၂၁

 

၁၇။

ဝါးမီးကလား - ကလေဖိုးခီးလမ်း ၁၃/၀ မိုင် မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၅/၂

၂၀၁-၂၀၂၁

 

၁၈။

ဝါးမီးကလား - ကလေဖိုးခီးလမ်း ၁၃/၀ မိုင် ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၆/၄

၂၀၁-၂၀၂၁

 

၁၉။

ထီးသဲလယ - ကလော်အော (ဝေါလေလမ်း) ၁၃/၄ မိုင်တွငမြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း

၉/၄

၂၀၁-၂၀၂၁

 

၂၀။

ထီးသဲလယ - ကလော်အော (ဝေါလေလမ်း) ၁၃/၄ မိုင်တွငဂဝံကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း

၄/၀

၂၀၁-၂၀၂၁

 

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ နယ်စပ်ပတ်လမ်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် သင်္ကန်းညီနောင်-ဝှေ့ရှမ်း ၊ မြဝတီ-မယ်ထော်သလေး-ဖလူလမ်း ၊ ရွှေကုက္ကိုလ်-မဲပလဲ-မော်ဖားသူ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု တည်နေရာပြမြေပုံ

myanmar map

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ နယ်စပ်ပတ်လမ်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ကျိုက်ဒုံ-တောင်ကလေး ၊ တောင်ကလေး-ဘုရားသုံးဆူ ၊ စုကလိ-အဇင်းလမ်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု တည်နေရာပြမြေပုံ

myanmar map

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ နယ်စပ်ပတ်လမ်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် တာလေ-ရှိုးထ ၊ တာလေ-မော်ဖိုးကေ ၊ တာလေ-ကားထ-မဲလလမ်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု တည်နေရာပြမြေပုံ

myanmar map

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ နယ်စပ်ပတ်လမ်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ဝါးမီးကလား-ကလေးဖိုးခမ်း ၊ ထီးသဲလယ်-ကလော်အော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု တည်နေရာပြမြေပုံ

myanmar map

 

စဉ

လုပ်ငန်းအမည

လမ်းမိုင်

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

မှတ်ချက

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

၁။

ခမောက်ကြီး - ဖောင်ဆိပ - အောင်ချမ်းသာ -ဆိပ်ဖူး-မာရမ်း-အေးချမ်းသာ-လုံးဖော ၂၉/၃ မိုငလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း

 

 

 

ခမောက်ကြီး - မာရမ်းလမ်း မြေသားလမ်း    ဖောက်လုပ်ခြင်း

၁၇/၃

၂၀၀၀-၂၀၀၁

 

ခမောက်ကြီး - မာရမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၃/၀

၂၀၀၀-၂၀၀၁

 

ဆိပ်ဖူ - မာရမ်း - အေးချမ်းသာ - နမ္မတွန မြေသား လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၆/၀

၂၀၀၁-၂၀၀၂

 

ခမောက်ကြီး - မာရမ်း ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၁၁/၃

၂၀၀၅-၂၀၀၆

 

မာရမ်း - ဖောသုတကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၂/၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

 

ဖောင်ဆိပ - ရေတွင်းတောငမြေသားလမ်း

၄/၄

၂၀၁၄-၂၀၁၅

 

အေးချမ်းသာ - လုံးဖောမြေလမ်း

၄/၄

၂၀၁၄-၂၀၁၅

 

အောင်ချမ်းသာ - ဆိပ်ဖူး ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၅/၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

 

၂။

လုံးဖော - လုံးဖောကြီး - နမ္မတွန်လမ်း ၁၁/၀မိုင် ဖောက်လုပ်ခြင်း

 

 

 

လုံးဖော - လုံးဖောကြီး မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ ခြင်း

၁/၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

 

လုံးဖော - နမ္မတွနမြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း

၇/၀

၂၀၁၇-၂၀၁၈

 

လုံးဖော - လုံးဖောကြီး ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၀/၅

၂၀၁၈ (Mini)

 

လုံးဖော - လုံးဖောကြီး - နမ္မတွန် ကျောက်လမ်း ခင်းခြင်း

၆/၄

၂၀၂၀-၂၀၂၁

 

လုံးဖော - လုံးဖောကြီး - နမ္မတွန် မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၃/၃

၂၀၂၁-၂၀၂၂

 

လုံးဖော- လုံးဖောကြီး-နမ္မတွန် ကျောက်လမ်းခင်း ခြင်း

၃/၃

၂၀၂၁-၂၀၂၂

 

 

စဉ

လုပ်ငန်းအမည

လမ်းမိုင

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

မှတ်ချက

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

၃။

နမ္မတွန်-အောင်သာယာ-အေးမြသာယာ-ဝိုင်ဒင်း-အေးမမင်္ဂလာ-မြိုင်သာယာ-ငြိမ်းချမ်းသာ-ရွာဟေ့လူ လမ်း ၂၇/၀ မိုငဖောက်လုပ်ခြင်း

 

 

 

နမ္မတွန - ရွာဟေ့လူ ကျောက်ရောမြေလမ်း

၁၄/၂

၂၀၁၃-၂၀၁၄

 

နမ္မတွန - ရွာဟေ့လူ ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၁၂/၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

 

နမ္မတွန - ရွာဟေ့လူ ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၁၀/၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

 

နမ္မတွန - ရွာဟေ့လူ ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

၆/၆

၂၀၁၅-၂၀၁၆

 

နမ္မတွန် - ရွာဟေ့လူ မြေလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် အမာခံလမ်းခင်းခြင်း

၅/၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

 

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ နယ်စပ်ပတ်လမ်းများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ တည်နေရာပြမြေပုံ

myanmar map

 

စဉ

လုပ်ငန်းအမည

လမ်းမိုင်

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

မှတ်ချက

 

ရခိုင်ပြည်နယ်

၁။

တောင်ပြိုလက်ဝဲပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်း

 

 

 

၂။

ငါးခူရပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်း

 

 

 

၃။

လှဖိုးခေါင်ယာယီပြန်လည်နေရာချထားရေးစခန်း

 

 

 

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ နယ်စပ်ပတ်လမ်းများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ တည်နေရာပြမြေပုံ

myanmar map

 

စဉ

လုပ်ငန်းအမည

လမ်းမိုင်

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

မှတ်ချက

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၁။

ကတ်သာ - မိုပိုင်းလွတ်လမ်း ကျောက်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၁၆/၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

 

၂။

ကတ်သာ - မိုပိုင်းလွတ်လမ်း ကတ္တရာလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၁၀/၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

 

၃။

လေရှီး - လဟယ် မြို့နယ်ချင်းဆက်လမ်း မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း

၅၃/၂

၂၀၁၄ - ၂၀၂၂

 

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကတ်သာ-မိုပိုင်းလွတ်လမ်း ဖောက်လုပ်ပြီးစီးမှု တည်နေရာပြ မြေပုံ

myanmar map

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်း လေရှီး - လဟယ် မြို့နယ်ချင်းဆက်မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်းတည်နေရာပြမြေပုံ

myanmar map

 

အထက်ပါ လမ်းပိုင်းများသည် မိမိနိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ပတ်လမ်းများသို့ ဆက်စပ်ထားသည့် လမ်းများဖြစ်ပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကျိုးပြုလျက်ရှိပါသည်။ မိမိတို့ ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ တက်လှမ်းရာတွင် ကျရာ အခန်းကဏ္ဍမှ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အများပြည်သူ သိရှိနိုင်စေရန် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။