ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတစ်ဦး ထောက်ပံ့ပေးမှုအခြေအနေ

 

           

              (က)         စားစရိတ် ထောက်ပံ့ခြင်း

                                    (၁)     ဆန်                                                    -     ၂.၂၅        ဗူး

                              (၂)      ဆီ                                                      -     ၂.၂၅        ကျပ်သား

                              (၃)     ပဲ                                                        -     ၅             ကျပ်သား

                              (၄)     ဆား                                                    -     ၀.၅          ကျပ်သား

                              (၅)     ရိက္ခာစို (၁)ရက်                                    -     ၇၅ဝိ/-      နှုန်း

                  ( ခ )     ဝတ်စုံ ထောက်ပံ့ခြင်း

                                     (၁)     တိုက်ပုံ/ဆာဖာရီ                                   -        ၁          ထည်

                               (၂)     ပုဆိုး/လုံချည်                                        -        ၃          ထည်

                               (၃)     ရှပ်အင်္ကျီဖြူ/ရင်ဖုံး(လက်တို)                  -        ၂          ထည်

                               (၄)     ရှပ်အင်္ကျီဖြူ/ရင်ဖုံး(လက်ရှည်)                -        ၁          ထည်

                               (၅)     စွပ်ကျယ်/အတွင်းခံ(ဂျိုင်းပြတ်)               -        ၂          ထည်

                               (၆)     တီရှပ်                                                  -        ၂          ထည်

                               (၇)     အားကစားဝတ်စုံ                                   -        ၁          စုံ   (အနွေးထည်၊ ဘောင်းဘီရှည်)

                               (၈)     ကင်းဘတ်ဖိနပ်                                     -        ၁          ရံ

                               (၉)     ခြေအိတ်                                              -        ၁          စုံ

                             (၁၀)     လက်ဆွဲအိတ်                                       -        ၁          လုံး

                             (၁၁)     ဦးထုပ်/ ထီး                                          -        ၁          စုံ                                 

                             (၁၂)     အလုပ်ရုံဝတ်စုံ                                      -        ၁          စုံ

                             (၁၃)     အနွေးထည်                                          -        ၁          ထည်

          ( ဂ )            အိပ်ယာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်း  ထောက်ပံ့ခြင်း

                                    (၁)     ခြင်ထောင်                                           -        ၁          လုံး

                              (၂)      ခေါင်းအုံး                                              -        ၁          လုံး

                              (၃)     ခေါင်းအုံးစွပ်                                         -        ၁          ခု

                              (၄)     မွေ့ယာ                                                -        ၁          ခု

                              (၅)     အိပ်ယာခင်းဖြူ                                     -        ၁          ခု

                              (၆)     ခြုံစောင်                                              -        ၁          ထည်

                              (၇)     ဂွမ်းကပ်                                               -        ၁          ခု                                 

                              (၈)     မျက်နှာသုတ်ပဝါ                                   -        ၁          ထည်

              (ဃ)       ကျောင်းသုံးစာအုပ်နှင့် စာရေးကိရိယာ ထောက်ပံ့ခြင်း

                                    (၁)     ကွန်ပါဘူး                                             -        ၁          ဘူး

                                   (၂)      ဗလာစာအုပ်                                         -        ၆          ဒါဇင်

                              (၃)     ဘောပင်                                              -        ၁          ဒါဇင်

                              (၄)     ခဲတံ                                                    -        ၆          ချောင်း

                              (၅)     ပေတံ                                                  -        ၂          ချောင်း

                              (၆)     ကျူတိုရီရယ်စာအုပ်    -                          ၁       ဒါဇင်

               ( င )     ကျောင်းသားမုန့်ဖိုး (တစ်လ)  -                          ၃၀၀ဝိ/-         နှုန်း