ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယား

  ၁။   ၀၅:၀၀  နာရီ                                     အိပ်ရာထချိန်

  ၂။   ၀၅:၄၀  နာရီ မှ ၀၆:၂၀  နာရီအထိ        စုပေါင်းကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးပြုလုပ်ခြင်း

  ၃။   ၀၆:၂၀   နာရီ မှ ၀၇:၀၀  နာရီအထိ       ကိုယ်ပိုင်အချိန် (ရေချိုး/ တန်းစီရန်ပြင်ဆင်)

  ၄။   ၀၇:၀၀  နာရီ မှ  ၀၇:၃၀  နာရီအထိ       နံနက်စာ စားသောက်ချိန် (ထမင်းစားသစ္စာဆိုရန်)

  ၅။   ၀၇:၃၀  နာရီ မှ ၀၈:၀၀  နာရီအထိ        တန်းစီ၊  လူစစ်၊ ကျောင်းသား သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ရွတ်ဆိုချိန်

  ၆။   ၀၈:၀၀  နာရီ မှ  ၁၁:၃၀  နာရီအထိ       နံနက်ပိုင်း စာသင်ချိန်၊ လေ့ကျင့်ချိန်

  ၇။   ၁၁:၃၀  နာရီ မှ  ၁၂:၃၀  နာရီအထိ        နေ့လယ်စာ စားသောက်ချိန်(ထမင်းစားသစ္စာဆိုရန်)

  ၈။   ၁၂:၃၀   နာရီ မှ  ၁၅:၁၀  နာရီအထိ       နေ့လယ်ပိုင်း စာသင်ချိန်၊ လေ့ကျင့်ချိန်

  ၉။   ၁၅:၁၀  နာရီ မှ  ၁၆:၀၀  နာရီအထိ       ကိုယ်ပိုင်အချိန်

၁၀။   ၁၆:၀၀  နာရီ မှ ၁၇:၀၀  နာရီအထိ        စိုက်ပျိုးရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အားကစားဆောင်ရွက်ခြင်း၊

                                                                လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၁။    ၁၇:၀၀  နာရီ မှ  ၁၈:၀၀  နာရီအထိ       ကိုယ်ပိုင်အချိန်

၁၂။   ၁၈:၀၀  နာရီ မှ  ၁၈:၃၀  နာရီအထိ        ညနေစာစားသောက်ချိန် (ထမင်းစားသစ္စာဆိုရန်)

၁၃။   ၁၈:၃၀  နာရီ မှ  ၁၉:၀၀  နာရီအထိ        စာကြည့်ရန် ပြင်ဆင်ချိန်

၁၄။   ၁၉:၀၀  နာရီ မှ  ၂၁:၀၀  နာရီအထိ        ညစာကြည့်ချိန်၊ လေ့ကျင့်ချိန်

၁၅။   ၂၁:၀၀   နာရီ မှ  ၂၂:၀၀  နာရီအထိ        ကိုယ်ပိုင်အချိန်၊ တန်းစီလူစစ်ချိန်

၁၆။   ၂၂:၀၀   နာရီ                                      မီးပိတ်ချိန်/ ညအိပ်ချိန်