အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများ

(က)      စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်းနှင့် စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း

 

                          ( )       စာမေးပွဲ                                                         ၅၀ မှတ်  

                                                       ဆွေးနွေးပွဲ

                          ()        လက်တွေ့စာတမ်း                                      ၃၀ မှတ်

                          ()        အချင်းချင်းအကဲဖြတ်                                ၁၀ မှတ်

                          ()        စည်းကမ်း

                                      (ကကစည်းကမ်း                                         မှတ်

                                      (  )    စိုက်ပျိုးရေး                                  . မှတ်                     

                                      (  )   သင်တန်းပျက်ကွက်                   . မှတ်

                                      (ဃဃအကဲဖြတ်မှတ်                                 မှတ်

                                                                          စုစုပေါင်း                                  ၁၀၀ မှတ်

 

( )         အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများ (အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်နည်းပြသင်တန်း၊ စက်ကြီးပန်းထိုး သင်တန်း)

 

                          ( )       လက်တွေ့ချုပ်လုပ်မှုရမှတ်                     ၈၀ မှတ်

                          ()        အချင်းချင်းအကဲဖြတ်အမှတ်                  ၁၀ မှတ်                     

                          ()        စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်း                           . မှတ်

                                                                             စုစုပေါင်း                              ၁၀၀ မှတ်