သင်တန်းသားအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စက်မှုလက်မှုပညာသင်တန်းကျောင်း တက်ရောက်မည့် သင်တန်းသားများအတွက် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်၊
(ခ ) အလယ်တန်းပညာအဆင့်ရှိသူ (သို့) မြန်မာစာနှင့်အင်္ဂလိပ်စာ ရေးတတ်ဖတ်တတ်သည့် အဆင့်ရှိရမည်၊
(ဂ ) အသက်(၃၀)နှစ်ထက်မကြီးသူအမျိုးသားဖြစ်ရမည်၊
(ဃ) ကိုယ်လက်အင်္ဂါပြည့်စုံ၍ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ကူးစက်ရောဂါကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်၊
(င ) သင်တန်းအပေါ်စိတ်၀င်စားသူဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလ အစမှအဆုံးအထိ တက်ရောက်လိုသူ ဖြစ်ရမည်။