အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃/ပုံဆွဲ-၄ ရာထူးလျှောက်လွှာပုံစံ