အလုပ်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်ရက် ထပ်မံတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း