ရည်ရွယ်ချက်

ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းအား အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်-

              (က)        နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာန()ခုနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း များမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည့် ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်လာစေရန်၊

              ( )         အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ  လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မိမိတို့၏ ရာထူး အဆင့်နှင့်အညီ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊

              ()         တာဝန်ယူရမည့် အဖွဲ့အစည်း၏ ဥပဒေ၊ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များသိရှိပြီး လုပ်ငန်း တာဝန်များအား  အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။