နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတွင် အငယ်တန်းစာရေး ဖြေဆိုအောင်မြင်သူစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

စဉ်  အမည်  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အမှတ်
၁။ မသက်နွေးယု ၉/ပမန(နိုင်)၂၁၈၄၈၅
၂။ မဇာဇာဝင်း ၉/ဝတန(နိုင်)၁၈၂၉၆၄
၃။ မသက်လေးယု ၉/ပမန(နိုင်)၂၁၈၄၈၆
၄။ မသီတာထွန်း ၅/မမတ(နိုင်)၀၆၃၀၇၃
၅။ မနှင်းမိုး ၈/နမန(နိုင်)၂၀၇၈၈၈
၆။ မပြည့်မွန်ကျော် ၅/မရန(နိုင်)၂၇၂၈၆၂
၇။ မသန္တာဖြူဖြူဆွေ ၈/အလန(နိုင်)၁၀၄၆၀၈
၈။ မမေသဉ္ဇာဝင်း ၅/မမတ(နိုင်)၀၈၇၈၆၀
၉။ မမြတ်နိုးသူ ၁၀/ဘလန(နိုင်)၁၃၉၅၇၃
၁၀။ မဇင်သီတာ ၇/ဖမန(နိုင်)၂၁၉၄၄၆
၁၁။ မောင်နိုင်ဖြိုးသက် ၁၂/သလန(နိုင်)၁၁၇၀၀၉
၁၂။ မအေးမြတ်နိုး ၇/ပတတ(နိုင်)၁၃၅၄၄၁
၁၃။ မထူးထူးဝင်း ၉/တကန(နိုင်)၁၈၆၆၇၁
၁၄။ မခင်သန္တာချို ၈/တတက(နိုင်)၁၈၅၃၁၂
၁၅။ မသိန်းနွဲ့ ၅/ပလဘ(နိုင်)၀၈၃၃၄၀
၁၆။ မစုနန္ဒာကျော် ၇/ပမန(နိုင်)၂၀၆၂၄၂
၁၇။ မအိဝေဖြိုး ၁၄/လမန(နိုင်)၁၀၇၆၉၈
၁၈။ မဝါဝါအောင် ၈/ပကခ(နိုင်)၂၆၆၇၇၈
၁၉။ မသီရိစိုးနိုင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၅၂၆၇၅
၂၀။ မမေသူစိုး ၅/ဝသန(နိုင်)၀၆၃၆၀၆
၂၁။ မသိမ့်ထက်ထက်ဇော်   ၉/တသန (နိုင်) ၂၃၅၅၂၂
၂၂။ မဇင်မိုးသူ ၁၄/လမန(နိုင်)၀၉၇၅၃၄
၂၃။ မသီရိကျော်ဇင် ၆/မမန(နိုင်)၂၀၆၅၅၄
၂၄။ မအိလဲ့မွန် ၈/ပခက(နိုင်)၂၄၈၃၇၇
၂၅။ မငြိမ်းချစ်စုဝင်း ၇/ပမန(နိုင်)၂၀၆၃၉၂
၂၆။ မစုစုထွေး ၅/မရန(နိုင်)၂၆၉၅၂၇
၂၇။ မနှင်းဝေဝေအောင် ၃/ကကရ(နိုင်)၁၆၁၃၃၆
၂၈။ မအေမီဝင်း ၉/တကန(နိုင်)၁၇၀၃၅၉
၂၉။ မောင်သန်းထက်ဇော် ၁၂/သခန(နိုင်)၁၄၃၈၉၀
၃၀။ မသူဇာနွယ် ၁၂/မရက(နိုင်)၁၅၅၉၁၅
၃၁။ မောင်စိုင်းဆိုင်ခမ်းခေး ၁၃/ မယတ (နိုင်) ၀၂၄၈၀၂
၃၂။ မောင်မိုးဦး ၉/ပမန(နိုင်)၂၂၆၄၅၃
၃၃။ မခင်သန်းဦး ၁၁/မတန(နိုင်)၀၂၁၉၅၃
၃၄။ မနန်းသဲစုအေး ၇/ဒဥန(နိုင်)၁၉၁၀၆၇
၃၅။ မောင်နိုင်လင်းအောင် ၉/လဝန(နိုင်)၁၈၅၆၄၄
၃၆။ မောင်ဦးသက်လွင် ၁၁/မဥန(နိုင်)၁၅၉၂၉၇
၃၇။ မောင်ကျော်စိုးနိုင် ၁၁/စတန(နိုင်)၁၁၆၅၀၅
၃၈။ မောင်ဘုန်းထင်ကျော် ၁၃/ လကန(နိုင်)၀၀၁၆၈၃
၃၉။ မောင်စောနိုင်လင်း ၅/မရန (နိုင်)၂၅၄၂၂၃၄
၄၀။ မနန္ဒာဝင်း   ၁၀/ ကမရ (နိုင်) ၁၃၆၃၈၁
၄၁။ မဇာလီအေးကျော် ၉/လဝန(နိုင်)၂၀၀၁၇၀
၄၂။ မောင်အောင်နိုင်ဌေး ၉/ကပတ(နိုင်)၂၂၂၃၅၄
၄၃။ မနှင်းအေးထွန်း ၁၁/ကဖန(နိုင်)၀၈၉၉၉၄
၄၄။ မထုံဖူးထန်းဇီ ၁/နမန(နိုင်)၀၀၇၃၃၂
၄၅။ မောင်ကျော်နိုင်ဝင်း ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၃၃၀၂၂
၄၆။ မောင်သက်ဇော်   ၁၃/မကနနိုင်)၀၅၁၆၆၃
၄၇။ မသန္တာလဲ့ ၆/ လလန (နိုင်) ၁၂၂၅၃၉
၄၈။ မောင်ဟောက်လျန်ဆူမ်း ၅/ ကလထ(နိုင်) ၂၆၆၇၇၈
၄၉။ မနန်းလောင်ဖွေး   ၁၃/ မဆန (နိုင်) ၀၄၅၈၂၂
၅၀။ မောင်ဝေယံကို ၅/ခဥန(နိုင်)၁၀၆၅၆၆
၅၁။ မောင်စည်သူမင်း ၇/ရကန(နိုင်)၀၆၀၂၆၀
၅၂။ မောင်သန့်ဇင်ဦး ၁၃/ညရန(နိုင်)၁၃၃၀၆၃
၅၃။ မအေးယမုံလှိုင် ၅/စတန(နိုင်)၂၂၈၉၆၀
၅၄။ မောင်ဖြိုးဝေအောင် ၅/တမန(နိုင်)၀၆၂၄၄၂
၅၅။ မောင်နိုင်လင်းအောင် ၅/ဝသန(နိုင်) ၀၆၄၉၅၃
၅၆။ မောင်ဆော်ရယ် ၂/ လကန (နိုင်) ၀၉၁၁၇၈
၅၇။ မနှင်းဝေရီ   ၁၃/ ကခန(နိုင်)၀၈၈၀၂၈
၅၈။ မောင်ရဲရင့်ဝင်း ၁/မကန(နိုင်)၁၇၀၈၅၄
၅၉။ မောင်ထက်အောင် ၃/ ကကရ (နိုင်)၁၆၈၁၂၀
၆၀။ မနန်းဟေမာန်ဝင်း ၁၃/လလန(နိုင်)၀၉၅၆၄၉
၆၁။ မောင်ခိုင်ဝင်း ၅/မရန(နိုင်)၃၀၅၁၃၈
၆၂။ မောင်အာကာဖြိုး ၉/သစန(နိုင်)၁၆၀၅၄၁
၆၃။ မောင်အောင်သူကျော် ၈/နမန(နိုင်)၁၉၂၇၀၃
၆၄။ မောင်သန်းဇော်ဦး   ၆/ ရဖန (နိုင်) ၀၉၉၃၈၉
၆၅။ မဖူးပြည့်စုံ ၉/ပမန(နိုင်)၂၆၈၈၅၈
၆၆။ မောင်နိုင်လင်းထွန်း ၅/ကသန(နိုင်)၁၁၄၀၃၇
၆၇။ မောင်ရန်လင်းအောင်   ၈ / ရနခ (နိုင်) ၁၃၆၄၂၀
၆၈။ မောင်ထိန်လင်းအောင် ၅/ကလထ(နိုင်)၂၅၅၆၄၄
၆၉။ မဝတ်မှုံသင်း ၁၂/မရက(နိုင်)၁၅၃၁၈၈
၇၀။ မောင်မျိုးဇော်အောင် ၉/တကန (နိုင်) ၁၇၁၉၄၄
၇၁။ မသီသီဝေ ၉/ညဥန(နိုင်)၂၀၉၈၄၅
၇၂။ မောင်လွင်ကိုဦး ၈/ရနခ(နိုင်)၁၄၁၁၄၁
၇၃။ မောင်ကောင်းထက်စည်သူထွန်း ၁၃/တကန(နိုင်) ၂၉၅၇၃၄
၇၄။ မဇူးဇူးထက် ၇/ အတန(နိုင်)၁၂၇၃၄၇
၇၅။ မောင်ချစ်ကိုကို ၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၅၆၄၇၈
၇၆။ မောင်မျိုးမင်းဦး ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၈၉၅၈
၇၇။ မမြတ်သဇင် ၁၁/ပဏက(နိုင်)၀၅၄၈၈၄

 

မှတ်ချက်။      အဆိုပါ ဖြေဆို‌အောင်မြင်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးများတွင် (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ သတင်းပို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။