နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ရုံးအကူ၊ ယာဉ်မောင်း-၅၊ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း ခန့်ထားသည့် အမည်စာရင်း

 

 

စဉ်

အမည်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အမှတ်

ခန့်ထားမည့်ရာထူး

၁။

မမြသူဇာဦး

၉/တကန(နိုင်)၂၂၁၆၀၆

ရုံးအကူ

၂။

မောင်စိုးဝင်းသိန်း

၉/ပမန(နိုင်)၂၄၆၉၄၀

ရုံးအကူ

၃။

မောင်မင်းထက်နိုင်

၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၆၇၈၃

ရုံးအကူ

၄။

မောင်ဘိုဘို

၈/ရစက(နိုင်)၂၁၄၄၀၁

ရုံးအကူ

၅။

မဗျက်ချင်း

၄/ထတလ(နိုင်)၀၂၈၆၇၈

ရုံးအကူ

၆။

မနိုင်းလှီးပါယ်

၄/မတန(နိုင်)၀၂၆၉၈၉

ရုံးအကူ

၇။

မောင်ဇော်ထွေး

၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၈၆၁၄၆

ရုံးအကူ

၈။

မောင်မျိုးမင်းအောင်

၇/မလန(နိုင်)၀၇၂၇၂၅

ရုံးအကူ

၉။

မောင်တင်ကိုကိုစိုး

၉/အမဇ (နိုင်)၀၂၄၇၅၆

ယာဉ်မောင်း-၅

၁၀။

မောင်မြတ်သူ

၁၄/ကခန(နိုင်)၀၇၇၀၄၃

ယာဉ်မောင်း-၅

၁၁။

မောင်ကျော်မင်းထွဋ်

၁၄/ကခန(နိုင်)၀၈၉၉၄၀

သန့်ရှင်းရေး

 

မှတ်ချက်။      အဆိုပါ အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါ ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားသည့် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးများတွင် (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ သတင်းပို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။