နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်သူ့အတွက်ဒုတိယတစ်နှစ်တာ ဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းဗီဒီယို