နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ‌ရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် ‌ခေါ်ယူသည့် တင်ဒါ‌‌ဖောင်ဝယ်ယူသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

တင်ဒါဖိုင် (view)
/sites/default/files/2020-01/%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%96%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9D%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%8F%E1%80%AE%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8.pdf