ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၆ လအတွက် ခေါ်ယူသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ Lot များ စာရင်း

တင်ဒါဖိုင်

တင်ဒါဖိုင်

တင်ဒါဖောင်ရောင်းချသည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ရောင်းချသည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ပိတ်မည့်ရက်စွဲ

တင်ဒါဖောင်ပိတ်မည့်ရက်စွဲ