နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ခေါ်ယူသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း