ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်လုပ်ငန်းများ တင်ဒါစာရင်း (Lot-41)