ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ

ခေါင်းစဥ် အလုပ်ခေါ်စာအမျိူးအစား အကြောင်းအရာ Document
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃နှင့် အငယ်တန်းနှင့်လစာနှုန်းတူ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Website UD,LD 21-5-2024.pdf
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ နည်းပြ/သရုပ်ပြ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Website Tutor NRDC (YGN,SGG) 21-5-2024.pdf , Website Tutor UDNR 21-5-2024.pdf
ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃၊ အငယ်တန်းစာရေးရာထူးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ LD and Engineer.pdf
ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ နည်းပြ/သရုပ်ပြရာထူးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Tutor_Edit.pdf
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃၊ အငယ်တန်းစာရေး/ပစ္စည်းထိန်း-၄၊ ရုံးအကူ/သန့်ရှင်းရေး၊ လုပ်သား(စားဖိုမှူး/စားပွဲထိုး/ထမင်းချက်/လုံခြုံရေး/အစောင့်) ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Newspaper Lower(12-8-22) Update.pdf
နည်းပြ/သရုပ်ပြရာထူးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ

နည်းပြ/သရုပ်ပြရာထူးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

New Tutor Website 61222.pdf