ပညာသင်ကြားပေးခြင်း

    တိုင်းရင်းသားလူငယ်ကျောင်းသားများအား စားဝတ်နေရေး၊ ပညာသင်ကြားရေးစရိတ်များ ကို ဦးစီးဌာနမှ ကုန်ကျခံပေးလျက် အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာများ သင်ကြားပေးပါသည်။ အထက်တန်းအဆင့်ပညာများ သင်ကြားရာတွင် စားမေးပွဲအထောက်အကူပြုသည့် အထူးထုတ် စာအုပ်များပေးပို့ခြင်း၊ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော ဆရာများဖြင့် အချိန်ပိုသင်ကြားပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်-

၁၉၉၉-၂ဝဝဝ ပညာသင်နှစ်မှ ၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃ ပညာသင်နှစ်ထိ

နယ်စပ်‌ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ဖြိုး‌ရေးသင်တန်း‌ကျောင်းများ၏

ပညာသင်နှစ်အလိုက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာ‌မေးပွဲ‌အောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်း

စဉ်

ပညာသင်နှစ်

‌ဖြေဆိုသူ

‌အောင်မြင်သူ

‌အောင်မြင်မှု
ရာခိုင်နှုန်း

ကျား

‌ပေါင်း

ကျား

‌ပေါင်း

၁၉၉၉ -၂ဝဝဝ

၅၃

၂၄

၇၇

၇.၈ဝ

%

၂ဝဝဝ -၂ဝဝ၁

၆၀

၄၀

၁၀၀

၁၅

၁၆

၁၆.ဝဝ

%

၂ဝဝ၁ -၂ဝဝ၂

၉၀

၁၆

၁၀၆

၂၇

၂၈

၂၆.၄၁

%

၂ဝဝ၂ -၂ဝဝ၃

၁၁၈

၂၂

၁၄၀

၂၀

၂၃

၁၆.၄၂

%

၂ဝဝ၃ -၂ဝဝ၄

၁၆၆

၃၀

၁၉၆

၅၀

၁၂

၆၂

၃၁.၆၃

%

၂ဝဝ၄ -၂ဝဝ၅

၁၇၉

၄၃

၂၂၂

၄၆

၁၂

၅၈

၂၆.၁၃

%

၂ဝဝ၅ -၂ဝဝ၆

၂၀၈

၁၇

၂၂၅

၂၂

၂၃

၁ဝ.၂၂

%

၂ဝဝ၆ -၂ဝဝ၇

၂၁၈

၂၄

၂၄၂

၆၇

၇၅

၃၁.ဝဝ

%

၂ဝဝရ -၂ဝဝ၈

၂၂၄

၃၂

၂၅၆

၆၈

၇၃

၂၈.၅၁

%

၁ဝ

၂ဝဝ၈ -၂ဝဝ၉

၂၀၇

၅၃

၂၆၀

၅၅

၁၄

၆၉

၂၆.၅၃

%

၁၁

၂ဝဝ၉ -၂ဝ၁ဝ

၂၂၂

၈၄

၃၀၆

၆၆

၃၇

၁၀၃

၃၃.၆၆

%

၁၂

၂ဝ၁ဝ -၂ဝ၁၁

၅၃၂

၁၀၇

၆၃၉

၂၀၀

၃၉

၂၃၉

၃၇.၄ဝ

%

၁၃

၂ဝ၁၁ -၂ဝ၁၂

၄၆၇

၁၃၃

၆၀၀

၁၈၆

၆၂

၂၄၈

၄၁.၃၃

%

၁၄

၂ဝ၁၂ -၂ဝ၁၃

၄၆၄

၁၂၉

၅၉၃

၁၃၅

၃၀

၁၆၅

၂၇.၈၂

%

၁၅

၂ဝ၁၃ -၂ဝ၁၄

၅၁၈

၁၄၁

၆၅၉

၁၅၁

၂၄

၁၇၅

၂၆.၅၆

%

၁၆

၂ဝ၁၄ -၂ဝ၁၅

၅၉၄

၁၄၀

၇၃၄

၁၇၄

၄၉

၂၂၃

၃ဝ.၃၈

%

၁၇

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆

၄၉၈

၁၈၅

၆၈၃

၁၅၅

၆၃

၂၁၈

၃၁.၉၂

%

၁၈

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇

၅၄၂

၂၈၁

၈၂၃

၁၅၄

၉၀

၂၄၄

၂၉.၆၅

%

၁၉

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈

၆၂၃

၄၄၇

၁၀၇၀

၁၉၀

၁၂၉

၃၁၉

၂၉.၈၁

%

၂ဝ

၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉

၇၂၀

၅၆၄

၁၂၈၄

၂၂၃

၁၄၄

၃၆၇

၂၈.၅၈

%

၂၁

၂ဝ၁၉-၂ဝ၂၀

၅၂၂

၄၆၂

၉၈၄

၂၃၀

၁၉၉

၄၂၉

၄၃.၆၀

%

 ၂၂

၂ဝ၂၀-၂ဝ၂၁

-

-

-

-

-

-

 

 

၂၃

၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂

၄၂၃

၄၅၁

၈၇၄

၂၅၅

၂၈၂

၅၃၇

၆၁.၄၄

%

၂၄

၂၀၂၂-၂၀၂၃

၉၄

၁၃၀

၂၂၄

၇၀

၁၀၂

၁၇၂

၇၆.၇၉

%

 

စုစုပေါင်း

၇၇၄၂

၃၅၅၅

၁၁၂၉၇

၂၅၆၄

၁၃၀၈

၃၈၇၂