ရွေးချယ်မှုစနစ်

    နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းများအတွက် ကျောင်းသား များအား အောက်ပါဦးစားပေးစနစ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ကျောင်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ စိစစ် ရွေးချယ်ပါသည်-

          (က)    မိဘမဲ့

          (ခ )    ဘမဲ့

          (ဂ )    မိမဲ့

          (ဃ)    ဆင်းရဲနွမ်းပါး