လူမျိုးအလိုက်သင်တန်းသူစာရင်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်းများတွင် အဆင့်မြင့် အိမ်တွင်းမှုစက်ချုပ်သင်တန်းနှင့် အခြေခံလက်ရက်ကန်းသင်တန်းများတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့် လူမျိုးအလိုက်သင်တန်းသူစာရင်း

စဉ်

ကျောင်း

ကချင်မျိုးနွယ်စု

ကရင်

ချင်းမျိုနွယ်စု

မွန်

ဗမာ

ရခိုင်မျိုးနွယ်စု

ရှမ်းမျိုးနွယ်စု

စုစု

ပေါင်း

 

က

ချင်

၀မ်

လီ

ဆူး

ချင်း

နာဂ

ရခိုင်

မြို

ဒိုင်း

နက်

ခမီး

ရှမ်း

လောင်

လား

ဟူ

အခါ

အင်း

ပူတာအို

၁၆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၀

လားရှိုး

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၀

ကျိုင်းတုံ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၀

 

 

၃၀

ကွန်ဟိန်း

 

 

 

 

 

 

 

၁၂

 

 

 

 

၃၀

တာချီလိတ်

 

 

 

 

 

၁၅

 

 

 

 

 

 

၂၄

ဘားအံ

 

 

 

၂၄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၀

မောင်တော

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၀

၁၀

၁၀

 

 

 

 

 

 

၃၀

မင်းပြား

 

 

 

 

 

 

 

၁၈

 

 

 

 

 

 

၃၀

မုဒုံ

 

 

 

 

 

၂၀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၀

၁၀

ပခုက္ကူ

 

 

 

 

 

 

 

၃၀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၀

၁၁

ယင်းမာပင်

 

 

 

 

 

 

၂၂

 

 

 

 

 

 

 

၃၀

၁၂

ပုလဲ

 

 

 

 

 

 

 

၂၉

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၀

၁၃

ကလေး

 

 

 

 

၁၃

 

၁၅

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၀

၁၄

ဖြူး

 

 

 

 

 

 

၂၁

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

၁၅

ပုသိမ်

 

 

 

 

 

 

၂၆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၀

၁၆

လပွတ္တာ

 

 

 

 

 

 

၂၇

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၀

၁၇

ဗန်းမော်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၀

 

 

 

 

၂၄

၁၈

မြိုင်ကြီးငူ

 

 

 

၂၂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

၁၉

မိုင်းဆတ်

 

 

 

 

 

၁၆

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

၂၀

မြိတ်

 

 

 

 

 

 

၁၉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

၂၁

ကော့သောင်း

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

၂၂

အမ်း

 

 

 

 

၂၁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

၂၃

ခန္တီး

 

 

 

 

၁၇

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

၂၄

လေရှီး

 

 

 

 

၁၈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

၂၅

လဟယ်

 

 

 

 

 

၂၃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

၂၆

နန်းယွန်း

 

 

 

 

၁၉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

၂၇

ရေစကြို

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၄

 

စုစုပေါင်း

၁၇

၂၂

၆၉

၄၄

၇၈

၂၄

၃၂၀

၄၁

၁၀

၁၃

၅၀

၁၆

၁၃

၇၃၂

မှတ်ချက်။       (၁)     ကချင်မျိုးနွယ်စု          (၃)ခု           ၄၇ ဦး

                      (၂)     ကရင်မျိုးနွယ်စု          (၁)ခု           ၆၉ ဦး

                      (၃)     ချင်းမျိုးနွယ်စု             (၂)ခု         ၁၂၂ ဦး

                      (၄)     ဗမာမျိုးနွယ်စု            (၁)ခု         ၃၂၀ ဦး

                      (၅)     မွန်မျိုးနွယ်စု              (၁)ခု          ၂၄ ဦး

                      (၆)     ရခိုင်မျိုးနွယ်စု            (၄)ခု           ၆၅ ဦး

                      (၇)     ရှမ်းမျိုးနွယ်စု             (၅)ခု           ၈၅ ဦး

 

 

                        စုစုပေါင်း                                  ၇၃၂ ဦး