စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

(၃၀-၃-၂၀၂၂)  ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

စိုက်ပျိုးရေးရုံး ၃၁   ရုံး
စိုက်ပျိုးရေးစခန်း ၁၁၈    ခု
တည်ဆောက်ပြီးဆည် ၆၅    ခု
တူးမြောင်း ၅    ခု
စိုက်ပျိုးမြေဖော်ထုတ်ခြင်း  ၃၆၆၀ ဧက
စိုက်ပျိုးရေရရှိရေးလုပ်ငန်း   ၅၈ ခု
စိုက်ပျိုးရေသွယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း ၁၂၁/၆ မိုင်

    
    
     
  
 
    

Post Paragraph