အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများ

၁။      စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်းနှင့် စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း

 

                          (က)       စာမေးပွဲ                                                         ၅၀ မှတ်  

                                                        ဆွေးနွေးပွဲ

                          (ခ )       လက်တွေ့စာတမ်း                                      ၃၀ မှတ်

                          (ဂ )       အချင်းချင်းအကဲဖြတ်                                ၁၀ မှတ်

                          (ဃ)       စည်းကမ်း

                                      ()   စည်းကမ်း                                                မှတ်

                                      (၂)    စိုက်ပျိုးရေး                                     .   မှတ်                     

                                      (၃)    သင်တန်းပျက်ကွက်                    .   မှတ်

                                      ()    အကဲဖြတ်မှတ်                                      မှတ်

                                                                          စုစုပေါင်း                               ၁၀၀   မှတ်

 

၂။         အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများ (အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်နည်းပြသင်တန်း၊ စက်ကြီးပန်းထိုး သင်တန်း)

 

                          (က)       လက်တွေ့ချုပ်လုပ်မှုရမှတ်                     ၈၀   မှတ်

                          (ခ )        အချင်းချင်းအကဲဖြတ်အမှတ်                  ၁၀  မှတ်                     

                          (ဂ )        စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်း                           .  မှတ်

                                                                             စုစုပေါင်း                                 ၁၀၀  မှတ်