ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒ

      နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည် အောက်ပါမူဝါဒ (၄) ရပ်ကို ချမှတ်၍ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 

(က)    နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊

( ခ)    နယ်စပ်ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊

( ဂ)    နယ်စပ်ဒေသတွင်နေထိုင်သော ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊

(ဃ)    နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးစေရေး၊