ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃၊ အငယ်တန်းစာရေးရာထူးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း