နောက်ခံသမိုင်း

 

ဤသင်တန်းကျောင်းအား စည်ပင်သာယာရေး သင်တန်းကျောင်းအဖြစ် ၁၆-၂-၁၉၉၈ ရက်နေ့မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနမှ ၃၀-၆-၁၉၉၉ ရက်နေ့တွင် ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူ၍ ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။