တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂရုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)၊ အမှတ်(၅၁)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီမင်းကြီး လမ်းတွင် တည်ရှိပြီး ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ (၁၀)ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။