တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း

            ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၅၁)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီ မင်းကြီးလမ်းတွင် တည်ရှိပြီး ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ  ၁၀ ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။