ပညာရေးလုပ်ငန်း

(၃၀-၃-၂၀၂၂)  ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ပညာရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

မူလတန်းကျောင်း  ၁၁၄၆ ကျောင်း
အလယ်တန်းကျောင်း    ၁၃၃ ကျောင်း
အထက်တန်းကျောင်း ၁၅၄ ကျောင်း

   

    

Post Paragraph