ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများအမည်စာရင်း