ရွေးချယ်မှုစနစ်

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းများအတွက် ကျောင်းသားများအား အောက်ပါဦးစားပေးစနစ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ကျောင်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ စိစစ်ရွေးချယ်ပါသည်-

     (က)  မိဘမဲ့

     ( ခ)    ဘမဲ့

     ( ဂ)    မိမဲ့

     (ဃ)  ဆင်းရဲနွမ်းပါး