ရွေးချယ်မှုစနစ်

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းများအတွက် ကျောင်းသားများအား အောက်ပါဦးစားပေးစနစ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ကျောင်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ စိစစ်ရွေးချယ်ပါသည်-

     ၁။  မိဘမဲ့

     ၂။   ဘမဲ့

     ၃။   မိမဲ့

     ၄။   ဆင်းရဲနွမ်းပါး